در صورت استفاده از کتاب فیزیک هسته ای اتمی ما ، کیفیت آن از نظرتان در چه حد است ؟
(59.94%) 211
عالی
(15.34%) 54
خیلی خوب
(7.670%) 27
خوب
(7.102%) 25
متوسط
(9.943%) 35
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 352