به نظر شما تالیف کدام کتاب در بین دروس زیر ضروری تر است ؟؟؟؟
(51.30%) 59
فیزیک پرتو تشخیصی
(26.08%) 30
فیزیولوژی
(16.52%) 19
آناتومی
(6.086%) 7
رادیوبیولوژی و حفاظت

تعداد شرکت کنندگان : 115